NA_ŻARTY

 
registro: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Pontos111Mais
Próximo nível: 
Pontos necessários: 89
Último jogo

Histórico de jogadas

Milhar (1000)

Milhar (1000)

VitóriasFichas ganhas
1369233,14 ml
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VitóriasPartidas Jogadas
4821009

Presentes

Presentes: 25

Algo sobre mim

Interesses
https://youtu.be/Eiop4hrBJO4?list=LL
Coisas que eu gosto
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,


Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

------------------------------------------------------------------------
Wiecz­nie sa­mot­ni!... Po­śród tłu­mu lu­dzi,
gdy ser­ce na­sze wstrzą­śnie ich ser­ca­mi,
gdy du­sza na­sza ich du­sze obu­dzi
i tłum ten cały koło nas się tło­czy,
dłoń wy­cią­ga­jąc ku nam, wzno­sząc oczy:
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni! Gdy w naj­bliż­szym kole
twar­de gorz­ki­mi zra­sza­ją się łza­mi,
wspól­ne pra­gnie­nie za­świe­ci na czo­le
albo wy­buch­ną lu­dzie szcze­rym śmie­chem:
my łzom i szczę­ściu wtó­ru­ją­cy - echem,
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni!... Na­wet w ta­kiej chwi­li,
gdy­śmy sple­ce­ni wza­jem ra­mio­na­mi
z ko­bie­tą du­sze i cia­ła złą­czy­li,
gdy z nią prze­nik­nąć pra­gnie­my się wza­jem,
jej ser­ce bie­rzem i jej ser­ce da­jem:
je­ste­śmy sami.


Wiecz­nie sa­mot­ni, wiecz­nie szu­ka­ją­cy
z wiecz­nej na­dziei wiecz­ny­mi złu­da­mi,
peł­ni tę­sk­no­ty, gorz­kiej i pa­lą­cej,
błą­dzim po świe­cie, dziw­ne, obce cie­nie -
wresz­cie ostat­nie wy­da­jąc wes­tchnie­nie
je­ste­śmy sami...K.P-Tetmajer "Wiecznie samotni"https://youtu.be/w8nZp-LWJss

Komu po­wiem, że mi źle?
Komu po­wiem, żem jest sam?
Cie­bie jed­ną w świe­cie mam,
To­bie jed­nej skar­gę ślę…

Kto uwie­rzy sło­wom mym?
Kto mi skry­te otrze łzy?
Tyl­ko ty, naj­mil­sza, ty…
Tak chcę ja i tak chce rym...J.Tuwim "Komu powiem że mi żle"
----------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/sUQhixU2FZM?list=LL

Últimas visitas

Total de visitas: 25070
3 horas atrás
5 horas atrás
6 horas atrás
7 horas atrás
9 horas atrás
12 horas atrás
13 horas atrás
14 horas atrás
15 horas atrás

Mural