NA_ŻARTY

Registro: 09/10/2017
pokaż fotki
Pontos30Mais
Manter o nível: 
Pontos necessários: 170
Último jogo

Histórico de jogadas

Milhar (1000)

Milhar (1000)

VitóriasFichas ganhas
779125,26 ml
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VitóriasPartidas Jogadas
399805

Presentes

Presentes: 18

Algo sobre mim

Interesses
https://youtu.be/r_DN7Ky_CUg?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Coisas que eu gosto
,https://youtu.be/JQUNTJob078?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
,
,

,https://youtu.be/8cgd0-SThUg?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


Leila.


https://youtu.be/YYj53rveap0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA
https://youtu.be/MfEgrM16SzU?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...
https://youtu.be/pwI0Tr9RGIc

Mój syn­ku mały, dźwi­gnio ży­cia
mego i celu du­szy mej:
nad two­im czół­kiem od po­wi­cia
za­błysł zły uśmiech doli złej - -

i ca­łym mego bytu ce­lem
jest wal­czyć o cię z dolą tą,
klą­twy nad tobą być mści­cie­lem
i spła­cić dług mój choć­by krwią.

Krwią mą ser­decz­ną, tru­dem, męką,
gdy­by tak pa­dło za twą rzecz - -
mój syn­ku mały: tą pio­sen­ką
bu­dzę cię rano gdzieś tam precz...
Otwie­rasz oczy ja­sne, duże,
jak mą­dry anioł oczy masz - -
mój syn­ku mały: tam, na chmu­rze,
tam musi być nad tobą straż.

Mój syn­ku mały: te­raz czu­ję,
jak w ser­cu wia­ra ro­dzi się - -
cóż ja po­tra­fię, cóż zbu­du­ję,
je­śli ina­czej fa­tum chce?
I szu­kam Boga koło sie­bie,
i szu­kam ja­kichś do­brych sił,
aby mi strze­gły, syn­ku, cie­bie,
abyś ty żył mi, abyś żył...

I moje błęd­ne w my­ślach czo­ło
jam go­tów wbić w mo­dli­twy próg
i cze­kać, czy mnie ręką gołą,
gołą Swą ręką nie tknie Bóg - -
czy mi nie po­wie tam, z tym czo­łem
śćmio­nym przez błęd­ny my­śli wian,
zgię­te­mu tam pod błą­dzeń ko­łem:
Jam jest nad two­im sy­nem - Pan!...K.P-Tetmajer."Memu synkowi"

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E

Ona gdzieś jest.. ja wiem... wiem to i tę­sk­nię do niej...
Wiem jaką twarz ma, wiem, ja­kim się ró­żem pło­ni,
wiem, jaki sza­fir ócz ciem­ny­mi rzę­sy kry­je,
jaka w nich tkli­wość lśni i jaki żar z nich bije.

Wiem, jaka śpie­wa w nich sło­dycz nie­wy­sło­wio­na,
jaka w nich sła­nia sę za­du­ma, drżą pra­gnie­nia,
jaki wil­got­ny blask przez oczy te do łona
cią­gnie i jaka mgła lu­bież­na je za­cie­nia.

Każ­dy jej uśmiech znam i każ­dy ruch, jej sło­wo
każ­de w mym uchu brzmi mu­zy­ka sfer echo­wą,
każ­dą jej czu­ję myśl, znam kra­je jej pa­mię­ci,
wiem, cze­go żal jej, wiem, co trwo­ży ją, co nęci.

Co ko­cha, tak­że wiem; znam ser­ce jej i du­szę
i ko­cham całą mych nie­zmier­nych smut­kow to­nią.
bez­de­nią tę­sk­not mych - - ko­cham i czuć to mu­szę,
że ni­g­dy my­ślą mi nie się­gać na­wet po nią...K.P-Tetmajer."Ona gdzieś jest"https://youtu.be/8ui9umU0C2g?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA

Últimas visitas

Total de visitas: 11480
2 horas atrás
6 horas atrás
6 horas atrás
6 horas atrás
6 horas atrás
6 horas atrás
7 horas atrás
7 horas atrás
7 horas atrás

Mural