NA_ŻARTY

 
Registro: 09/10/2017
Szu­kam cię -- a gdy cię wi­dzę uda­ję, że cię nie wi­dzę.
Pontos212Mais
Próximo nível: 
Pontos necessários: 788
Último jogo

Histórico de jogadas

Milhar (1000)

Milhar (1000)

VitóriasFichas ganhas
1097180,70 ml
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VitóriasPartidas Jogadas
458934

Presentes

Presentes: 23

Algo sobre mim

Interesses
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Coisas que eu gosto
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi BOGA o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...
https://youtu.be/iSl1kmQMG2E

https://youtu.be/OomaNxkY-KY
Szu­ka­ją bó­stwa: jed­ni z nich w po­pie­le
Nu­rza­jąc gło­wy i ście­ląc się w ku­rzu
Przy mar­mu­ro­wych po­są­gów pod­nó­żu,
Albo w po­sęp­nym, mil­czą­cym ko­ście­le;

Inni ku nie­bu skroń pod­no­sząc śmie­le,
W słońc ży­cio­daj­nych pro­mie­ni­stym różu,
W gór, oce­anom ochron­nem przed­mu­rzu,
W mą­drem i do­brem wszech­stwo­rze­nia dzie­le;

Inni spo­koj­ni, cisi, za­du­ma­ni,
W nie­ogar­nio­nej szu­ka­ją go głu­szy,
W nie­skoń­czo­no­ści bez­den­nej ot­chła­ni —

Tak od po­cząt­ku swo­je­go ist­nie­nia
Wszę­dzie szu­ka­ją bó­stwa bez wy­tchnie­nia,
Tyl­ko go w wła­snej nie szu­ka­ją du­szy...K.P-Tetmajer."Szukają bóstwa"
https://youtu.be/8KfwXac4ftI

Lu­dzie mio­ta­ją się, drę­czą i cier­pią,
Zło­rze­czą zie­mi, prze­kli­na­ją nie­ba,
Aż im się siły na­resz­cie wy­czer­pią
I do smut­ne­go po­zna­nia przy­cho­dzą,
Że nie do zwy­cięstw nad lo­sem się ro­dzą
I że lo­so­wi pod­dać się po­trze­ba...K.P-Tetmajer.''Ludzie miotają się"
https://youtu.be/H_flT0mVfKA
A taka świę­tość cię ota­cza,
i taki nimb twej ko­bie­co­ści,
że gdy się bli­sko wi­dzi cie­bie,
ser­ce nie­po­mne jest mi­ło­ści.

I tyl­ko pa­trzy się na cie­bie,
jak na cud ja­kiś, na zja­wi­sko,
i czło­wiek dzi­wi się sam w so­bie,
że jest cud - i że jest tak bli­sko... K.P-Tetmajer"A taka świętość cię otacza".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/en-IQBKaMH0

Wko­ło mej gło­wy świa­ty. Sam z sie­bie je two­rzę
i sam w so­bie je nisz­czę. Nie­skoń­czo­ność, wiecz­ność
stwo­rzy­łem. Roz­ka­za­łem - i wsta­ła ko­niecz­ność,
by okuć wszech­ist­nie­nie w wie­czy­stą ob­ro­żę.

Ze­chcę i drzwi ni­co­ści ist­nie­nia otwo­rzę;
drżą świa­ty, mo­jej woli wi­dząc obo­siecz­ność
i czu­jąc dwóch idei nie­ustan­ną sprzecz­ność,
z któ­rych żad­na do­tych­czas zwy­cię­żyć nie może.

Lecz gdy ze­chcę, zwy­cię­ży ta, co nie­po­ję­ta
od wie­ków trwo­ży świa­ty: idea nie­by­tu,
i tyl­ko sam zo­sta­nę, moc nie­ogar­nię­ta.

Bla­de cie­nie, po­sęp­ne, ni­kłe mary mytu,
ku­pią się nie­zli­czo­ną chmu­rą pod me nogi:
dep­cę je w mej ol­brzy­miej chwa­le - to są bogi.K.P-Tetmajer"Wszechmocny Bóg"

Últimas visitas

Total de visitas: 17536
36 minutos atrás
1 hora atrás
1 hora atrás
4 horas atrás
9 horas atrás
9 horas atrás
10 horas atrás
10 horas atrás
10 horas atrás

Mural